Ченемдик документтер

Ченемдик документтер

Ченемдик документтер

ЭМИУ Документтери (IUSM)

ЭМИУнун уставы

Уюмдун күбөлүгү

Лицензия

ЭМИУну өнүктүрүү стратегиясы

Университеттин структурасы

Жоболор

1) Жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программасы

2) Эл аралык медицина жана илим университети жөнүндө жобо

3) Кадрларды тандоонун жана ишке алуунун тартиби жөнүндө жобо

4) Эл аралык медициналык илимдер университетинин студенттеринен сурамжылоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо

5) Студенттердин өндүрүштүк практикасы жөнүндө жобо

6) Студенттик кадрлар бөлүмү жөнүндө жобо

7) Юридикалык бөлүм жөнүндө жобо

8) Бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу аттестациялоо жөнүндө жобо

9) Студенттердин жана кызматкерлердин мобилдүүлүгүн уюштуруу жөнүндө жобо

10) Окутуунун кредиттик технологиясы (ECTS) негизинде окуу процессин уюштуруу жөнүндө жобо

11) Жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программасы жөнүндө жобо

12) Билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө бөлүмү жөнүндө жобо

13) Окуу-методикалык кеңеш жөнүндө жобо

14) Кызматкерлердин, мугалимдердин жана студенттердин этика кодекси жөнүндө жобо

15) Студенттердин илимий иштери жөнүндө жобо

16) Чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуунун жана окутуунун тартиби жөнүндө жобо

17) Ички тартип жөнүндө жобо

18) Окуучулар учун ендуруштук практика женундегу жобо

19) Тандоо курстарын (тандоо курсун) уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө жобо

20) Жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программасы жөнүндө жобо

21) Окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйруктары

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин буйруктары

ЭМИУ китепканасы жөнүндө

1) Китептердин тизмеси